Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5


Rozdział 2

1 Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i wszelkie obmowy,

Jk 1,21

2* jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, nie sfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu -

1Kor 3,2

3 jeżeli tylko zasmakowaliście, że dobry jest Pan.

Ps 34,9


Nowe kapłaństwo

4* Przybliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym,

Wj 19,23; Mt 21,42p; Dz 4,11;

5 wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Ef 2,20-22 Wj 19,6+; Rz 1,9+

6 To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.

Iz 28,16; Rz 9,33; Rz 10,11

7 Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co niewierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła -

Ps 118,22

8* i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.

Iz 8,14n

9* Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła;

Iz 43,20-21; Wj 19,5-6+; Ef 1,14+; Rz 3,24+; Kol 1,12; Kol 1,13; Dz 26,18 Oz 1,6-9; Oz 2,3; Oz 2,25

10 wy, którzy byliście nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.


Zobowiązania chrześcijan: pośród pogan

11* Umiłowani! Proszę, abyście jak przybysze i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy.

Rdz 23,4; Ps 39,13; Hbr 11,13; Ga 5,24; Jk 4,1

12* Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się [waszym] dobrym uczynkom, wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, z powodu czego oczerniają was jako złoczyńców.

Mt 5,16; Wj 3,16+; Iz 10,3 Rz 13,1-7; Tt 3,1


W stosunku do władz

13* Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu najwyższą władzę,

14 czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią.

15 Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich.

16 Jak ludzie wolni [postępujcie], wszakże nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga.

Ga 5,13; Jud 1,4

17 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!

Prz 24,21; Mt 22,21p


W stosunku do wymagających panów

18 Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.

Ef 6,5-8+

19* To bowiem podoba się [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie [ulegle] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie.

1P 3,14; 1P 4,14; Jk 5,7-11

20 Cóż bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? - Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia.

Mt 16,24

21* Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.

2Tes 3,7+

22 On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu.

J 8,46 Iz 53,9

23 On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie.

Mt 5,39; Mt 26,62 Rz 12,19

24 On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - [krwią] Jego ran zostaliście uzdrowieni.

Iz 53,12; 2Kor 5,21; Rz 6,11; Rz 6,18

25* Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Iz 53,5; Iz 53,6; Ez 34,1+Powrót do góry