Rozdziały: 1, 2, 3, 4


Rozdział 4


* Uroczysta prośba

1Tm 6,11n

1* Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo:

Dz 10,42+; 1P 4,5; 1Tm 6,14+

2* głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.

1Tm 4,1+

3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli.

1Tm 1,10+

4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

1Tm 1,4+

5* Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!


Paweł u schyłku życia

6* Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.

Flp 2,17+

7 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

1Tm 1,18; 1Kor 9,24

8* Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Dz 20,24; Ga 5,7+ 2Tm 2,4-5; 1Kor 9,25+ 1Tm 6,14+


Ostatnie zalecenia

9 Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko.

Flm 1,24; Kol 4,14

10* Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.

Kol 4,10

11* Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem potrzebny do posługi.

12 Tychika zaś posłałem do Efezu.

Tt 3,12+

13 Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, zabierz po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy.

14 Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków.

1Tm 1,20; Prz 24,12; Ps 5,11+; Ps 28,4; Ps 62,13+

15 I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.

16* W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone!

17 Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i aby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.

Mt 10,19n; Flp 1,19n; Kol 4,3n Ps 22,22; Dn 6,17

18* Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Rz 16,27+


Pozdrowienie i życzenie końcowe

19 Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora.

Dz 18,2+

20 Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego.

Dz 19,22; Dz 20,4

21 Pośpiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.

22* Pan Jezus z duchem twoim! Łaska [niech będzie] z wami! Amen.Powrót do góry