Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Rozdział 1


Tytuł

1* Słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa: co widział w sprawie Izraela, za dni Ozjasza, króla Judy, i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. Wprowadzenie

Am 8,8; Ap 10,3 Za 14,5


Wprowadzenie

2* Powiedział on: Pan z Syjonu zagrzmi, z Jeruzalem wyda swój głos, a lamentować będą łąki pasterzy i szczyt Karmelu uschnie.

Jl 4,16; Jr 25,30; Am 1,1 Iz 33,9; Na 1,4


* I. SĄD NAD NARODAMI SĄSIADUJĄCYMI Z IZRAELEM I NAD NIM SAMYM

Damaszek

Iz 17,1-3; Jr 49,23-27

3* Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Damaszku i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż zmłócili saniami żelaznymi Gilead.

Za 14,5 Oz 14,8; Ps 104,3 Ps 135,6

4* Ześlę więc ogień na dom Chazaela, by strawił pałace Ben-Hadada.

5* Rozbiję zawory Damaszku i wytępię mieszkańców doliny Awen i dzierżącego berło w Bet-Eden, a naród Aramu uprowadzony zostanie do Kir - mówi Pan.

So 1,14-18;


Gaza i Filistea

Am 2,6-8 Jr 47; So 2,4-7

6 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Gazy i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż doszczętnie uprowadzili na wygnanie [ludność], by wydać ją Edomowi.

Am 2,12+

7 Ześlę więc ogień na mury Gazy, i strawi on jej pałace.

8* Wytępię mieszkańców Aszdodu i dzierżącego berło w Aszkelonie. Zwrócę rękę przeciw Ekronowi i zginie reszta Filistynów - rzekł Pan Bóg.

Am 2,13-15;


Tyr i Fenicja

Iz 23; Ez 26-28

9* Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Tyru i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż wydali oni Edomowi uprowadzonych aż do ostatniego i nie pamiętali o bratnim przymierzu.

Na 1,4 Oz 10,12

10 Ześlę więc ogień na mury Tyru, i strawi jego pałace.


Edom

Jl 2,14; Iz 34; Jr 49,7-22; Ez 25,12-14; Ez 35

11* Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Edomu i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż prześladował mieczem brata swego, tłumiąc uczucie miłosierdzia, trwał w swym gniewie nieustannie i gniew swój chował do końca.

Za 2,17 Lb 20,14-21

12* Ześlę więc ogień na Teman, i strawi pałace Bosry.


Ammon

Jl 2,3-9; Jr 49,1-6; Ez 25,1-7; So 2,8-11

13 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków synów Ammona i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż rozpruwał łona ciężarnych kobiet Gileadu, by rozszerzyć swoje granice.

Am 2,12+; Ps 139,7-12; Oz 14,1

14* Rozpalę więc ogień na murach Rabba, i strawi jego pałace podczas wrzawy w dzień bitwy, podczas burzy w dzień wichru.

Iz 28,2

15 I pójdzie król ich w niewolę, on i książęta jego razem - rzekł Pan.Powrót do góry