Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28


Rozdział 1


Prolog

1* Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku

Łk 1,1-4; Dz 1,22; Łk 24,49; Mt 28,19-20; Łk 24,51; 1Tm 3,16

2* aż do dnia, w którym dał polecenia Apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba.

3* Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

Dz 10,40-41; Dz 13,31; Mt 28,10

4* A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] -

Łk 24,42-43 Łk 24,49; Dz 2,33+; Ga 3,14; Ef 1,13

5* Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Dz 11,16; Łk 3,16p


Wniebowstąpienie

6* Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?»

7* Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,

Dn 2,21; Mt 24,36p; 1Tes 5,1-2

8* ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Iz 32,15 Łk 24,47-48; Mt 28,19

9* Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.

Łk 24,50-51; Mk 16,19; J 20,17+; Rz 10,6; Ef 4,8-10; 1P 3,22; 2Krl 2,11

10 Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.

11* I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Łk 24,4 Dz 3,20; Za 14,4


I. KOŚCIÓŁ W JEROZOLIMIE

Grono apostołów

12 Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej.

13* Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba.

Łk 6,14-16p

14* Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.

Dz 2,42; Dz 2,46; Dz 6,4; Rz 12,12 Łk 23,49


Zastąpienie Judasza

15* Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił:

16 «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa,

Dz 1,20 Łk 22,47

17 bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.

18* Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół, i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności.

Mt 27,3-10 Mdr 4,19

19 Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jeruzalem, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.

20 Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie!

Ps 69,26 Ps 109,8

21 Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami,

22 począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».

Dz 1,8+

23* Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.

24 I taką odmówili modlitwę: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś,

Dz 13,9+ Dz 15,8; Łk 16,15; Jr 11,20+; Ap 2,23

25 by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą».

26* I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu Apostołów.

Wj 33,7+; 1Sm 14,41+Powrót do góry