Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


PROLOG


Rozdział 1

1* Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

Rdz 1,1-5; J 8,24+; 1J 1,1-2; J 10,30+

2 Ono było na początku u Boga.

3* Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało.

Kol 1,15-20; Hbr 1,1-3

4* W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,

J 3,35+ J 3,11+

5* a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

J 8,12+; 1J 2,8

6* Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.

7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.

J 1,19-34

8 Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości.

9* Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

J 3,19; J 8,12+; J 12,46

10* Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

11* Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

12* Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -

J 3,11+; J 10,35; Jk 1,18; Jk 1,21; 1J 3,2 1J 5,13

13* którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

1J 5,18

14* A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Wj 25,8+; Pwt 4,7+; 1J 1,1-3; J 17,5+; Iz 40,5 Wj 34,6+; Oz 2,22

15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».

J 1,30

16* Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy - łaskę po łasce.

Kol 2,9-10

17 Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

J 1,21+

18* Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

Wj 33,20+; Syr 43,31; J 6,46; 1J 4,12; J 3,11+; J 17,6+; Kol 1,15


DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA

1. ZAPOWIEDŹ NOWEJ EKONOMII ZBAWCZEJ

A. TYDZIEŃ INAUGURUJĄCY


Świadectwo Jana

J 1,7; J 8,15

19* Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?»,

J 5,33

20 on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».

Dz 13,25; Łk 3,15

21* Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie».

Mt 17,10-13+ Mt 16,14+

22 Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»

23 Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz».

24 A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.

Iz 40,3; Mt 3,3+

25 I zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?»

26 Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie,

Mt 3,6+; J 7,27+

27 który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».

Mk 1,7p

28* Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

J 10,40

29* Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Wj 12,1+; Iz 53,7; Iz 53,12; J 4,42+

30 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.

J 8,58; J 1,1+

31 Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

32* Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim.

Iz 11,2; Iz 61,1; J 3,34; Mt 3,16p 1Sm 9,17

33* Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.

Mt 3,11+; J 3,5

34* Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Iz 42,1; Łk 9,35; Łk 23,35


Pierwsi uczniowie

Mt 4,18-20p

35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami

36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży».

37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

38 Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?»

39* Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

40 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra.

41* Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa.

42 I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr.

Mt 16,18-19+; Mk 3,16

43 Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!»

Mt 9,9; J 12,21

44 Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.

45* Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».

J 5,39+; J 1,21+; Dz 26,22+; Pwt 18,18+

46 Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».

Mt 13,54n; J 7,41; J 7,42; J 7,51

47* Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

Rz 2,29

48* Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».

49* Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

50 Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

J 6,15; J 12,13

51* Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Rdz 28,10-17 Mt 8,20+Powrót do góry