Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52


Rozdział 31

1 W owych czasach - wyrocznia Pana - będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem».

Jr 3,18+

2* Tak mówi Pan: «Znajdzie łaskę na pustyni naród, co wyszedł cało spod miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku.

Oz 2,16-17

3 Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość.

Oz 11,1-9; Iz 54,8+

4 Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu! Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i zaczniesz tańce pełne wesela.

5 Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii; uprawiający będą sadzić i zbierać.

Iz 65,21-22; Am 9,14

6* Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima: Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego!»

7* Tak bowiem mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!

8 Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą.

Iz 4,3+

9* Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym.

Ps 126,5-6; Iz 40,3+ J 4,1+ Pwt 1,31+; 2Kor 6,18

10 Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, głoście na dalekich wyspach, mówiąc: „Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą”.

Jr 23,3; Ez 34,1+; J 10,16

11 Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego.

Iz 49,25; Łk 11,21-22

12 Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana: zbożem, winem, oliwą, drobnym i większym bydłem. Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu i nigdy już sił im nie zbraknie.

13 Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca, i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

Ps 30,12; Ps 90,15; J 16,22

14 Kapłanom dostarczę obficie tłuszczu, a naród mój nasyci się błogosławieństwem» - wyrocznia Pana.

15* Tak mówi Pan: «Słuchaj! W Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma».

Mt 2,18 1Sm 10,2+

16 Tak mówi Pan: «Powstrzymaj głos twój od lamentu, a oczy twoje od łez, bo jest nagroda za twoje trudy - wyrocznia Pana - powrócą oni z kraju nieprzyjaciela.

17 Jest nadzieja dla twego potomstwa - <wyrocznia Pana> - wrócą synowie w swe granice.

18 Usłyszałem wyraźnie skargę Efraima: „Ukarałeś mnie i podlegam karze jak nieoswojony cielec. Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim.

Oz 4,16 Ps 80,4

19* Gdy bowiem odwróciłem się, pożałowałem tego, a gdy zrozumiałem, uderzyłem się w biodro. Wstydzę się i jestem zmieszany, bo noszę hańbę mojej młodości”.

Ez 21,17; Ez 36,31

20 Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności; muszę mu okazać miłosierdzie! - wyrocznia Pana.

Prz 3,12; Ap 3,19 Iz 49,14-16; Oz 11,8-9

21 Postaw sobie kamienie milowe, ustawiaj drogowskazy, zwróć uwagę na gościniec, na drogę, którą wychodziłaś. Powróć, Dziewico-Izraelu, powróć do tych twoich miast!

Iz 40,3+ Jr 3,12

22* Jak długo będziesz trzymać się z dala, Córko buntownicza? Pan bowiem stworzył nową rzecz na ziemi: niewiasta zatroszczy się o męża».

Oz 2,18-19


Obietnica odbudowy Judy

23* Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Będzie się jeszcze powtarzać to słowo w ziemi judzkiej, w jej miastach, gdy odmienię ich los: „Niech Pan ci błogosławi, niwo sprawiedliwości, święta góro!”

24 Zamieszkają w tej ziemi Juda z wszystkimi swymi miastami, rolnicy i hodowcy bydła.

Iz 11,9 Ps 23,2-3

25 Bo pokrzepię spragnionego, a każdego, kto łaknie, nasycę».

26* Na to się obudziłem i spojrzałem, a sen mój był mi przyjemny.


Izrael i Juda

27 «Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy obsieję dom Izraela i dom Judy nasieniem ludzi, nasieniem zwierząt.

Za 2,8; Iz 49,19-20

28 Tak samo jak czuwałem nad nimi, by wyrywać i obalać, burzyć, niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak samo będę nad nimi czuwał, by budować i sadzić - wyrocznia Pana.

Jr 1,10 Pwt 24,16+


Odpłata indywidualna

29* W tych dniach nie będą już więcej mówić: Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby,

Ez 18,2

30 lecz: Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby.


* Nowe Przymierze

31 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem Judy> nowe przymierze.

Hbr 8,8-12

32 Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą - wyrocznia Pana.

Łk 22,20p Wj 19,1+

33 Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

Hbr 10,16 Jr 24,7; Jr 32,39-40; 2Kor 3,3

34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

Oz 2,22+; 1J 2,27 Hbr 10,17


Trwałość istnienia Izraela

35* Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, [ustanowił] prawa dla księżyca i gwiazd, by świeciły w nocy, który spiętrza morze, tak że huczą jego bałwany; imię Jego Pan Zastępów!

Rdz 1,14; Ps 136,7n Iz 51,15

36 «Jeśliby te prawa przestały działać przed moim obliczem - wyrocznia Pana - wtedy i pokolenie Izraela przestałoby być narodem przed moim obliczem na zawsze».

Ps 89,34-38; Jr 33,20-21

37 Tak mówi Pan: «Jeśliby można zmierzyć niebo w górze i zbadać podstawy ziemi w dole, to Ja także odrzucę całe pokolenie Izraela za to wszystko, co uczynili - wyrocznia Pana.


Odbudowa i wielkość Jerozolimy

38* Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zostanie odbudowane miasto Pańskie od Wieży Chananeela do Bramy Narożnej.

39 I będzie się ciągnął dalej sznur do mierzenia prosto, aż do wzgórza Gareb, kierując się ku Goah.

Ez 41,13; Za 2,5

40* Cała zaś Dolina trupów i popiołów i wszystkie pola aż do potoku Cedron, do rogu Bramy Końskiej ku wschodowi, będą poświęcone Panu; nie zostaną już więcej zburzone ani zniszczone na wieki».

Joz 6,17+; Za 14,11; Ap 22,3Powrót do góry