Rozdziały: 1, 2, 3, 4


Rozdział 1


Adres

1 On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,

Rz 1,1+; Dz 16,1+; Dz 9,13+

2* Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia


Dziękczynienie i modlitwa

3 Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was -

Ef 1,15-16; Flm 1,4-5

4 on też nam ukazał waszą miłość w Duchu.

1Kor 13,13+

5 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

Ef 1,13; Ga 1,7+

6 która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym żeście usłyszeli i poznali łaskę Boga w [jej] prawdzie,

Dz 14,3; Dz 20,24; Dz 20,32; 2Kor 6,1

7* którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały.

8 Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszelkiej cierpliwości i stałości. Z radością

1Kor 13,1+

9 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia,

Ef 1,15 Kol 3,10+; Rz 12,2+

10 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,

11 jak tego nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego, Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa, zastępującym nas;

Ef 1,11-13; 1P 2,9; Dz 26,18

12* Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.

13 dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.

Ga 1,4; J 8,12+ Ef 1,6-7; Rz 3,24+

14* Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym,


I. CZĘŚĆ DOGMATYCZNA

* Pierwszeństwo Chrystusa

Mdr 7,26

15 Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście - przez całą mądrość i duchowe zrozumienie - doszli do pełnego poznania Jego woli,

Kol 1,18+; Rz 8,29; Hbr 1,3; J 1,3

16 do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!

Ef 1,10 Ef 1,21+ 1Kor 8,6+

17 by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu [Jego] upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga.

18* I was, którzy byliście niegdyś obcymi [wobec Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,

Kol 1,24; Ef 1,22-23; Ef 5,23n 1Kor 15,20; Ap 1,5

19* Po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.

Kol 2,9+

20* i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Ef 1,10; Ef 2,14; Ef 2,16


Udział Kolosan w zbawieniu

21* teraz znów pojednał [Bóg] w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was przed sobą jako świętych i nieskalanych, i bez zarzutu,

Ef 4,18-19; Ef 2,1n

22* Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić [posłannictwo głoszenia] słowa Bożego.

Ef 2,14-16 Ef 5,27+; 1Kor 1,8+ Kol 1,5n

23* I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.

Mk 16,15 Ef 3,7


Trud Pawła w służbie poganom

24* Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.

2Kor 7,4; 2Kor 12,10 Kol 2,1 Kol 1,18+; 2Kor 3,6

25 odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych -

Rz 15,19 Rz 16,25+

26 bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

Dz 9,13+

27* bylebyście tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiejący się w nadziei [nieodłącznej od] Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł.

Kol 3,4

28 z powodu nadziei [nagrody] odłożonej dla was w niebie. o niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy - Ewangelii,

1Kor 2,6 Ef 4,13+

29 w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.

Flp 2,13; Flp 4,13; 2Tes 1,11Powrót do góry