Rozdziały: 1, 2, 3, 4


Rozdział 2


Troska Pawła o wiarę Kolosan

1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście,

Kol 1,24

2* aby ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość wyuczeni, [osiągnęli] pełnię zrozumienia, w całym jego bogactwie, i głębsze poznanie tajemnicy Boga - Chrystusa.

Ef 3,18-19

3* W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.

Rz 16,25+; Iz 45,3; Prz 2,4-5 Ef 5,6

4* Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem.

5 Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, z radością dostrzegając wasz ład i stałość waszej wiary w Chrystusa.

1Kor 5,3-4


II. OSTRZEŻENIE PRZED BŁĘDAMI


Trzeba żyć według prawdziwej wiary w Chrystusa, a nie według próżnych doktryn

6* Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie:

Ef 4,21; Dz 2,22+; 1Tes 2,13+ Ef 5,6

7 zapuśćcie [w Nim] korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.

8* Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

Rz 6,15+ Ga 4,3+


Chrystus jedynie prawdziwą głową łudzi i aniołów

9* W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała,

Kol 1,19+

10* a zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.

Ef 1,13; Ef 3,19; Ef 4,12-13

11* I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała,

Flp 3,3; Rz 2,25-29; Jr 4,4

12 jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.

Rz 6,4+; Ef 1,19n; Ef 2,6+; Rz 1,4+; Rz 8,11+; Ef 2,1; Ef 2,5n

13* I was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,

14* skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Ef 2,15

15* Dzięki Niemu po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz jawnie wystawił [je] na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie.

1P 3,22 2Kor 2,14


Przeciw fałszywej ascezie według „żywiołów świata”

Ga 4,3+

16 Niechaj więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu.

Rz 14,5

17* Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa.

18* Niechaj was nikt nie pozbawia prawa do nagrody, [sam będąc] zamiłowany w uniżaniu siebie i w przesadnym kulcie aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki [człowiek], bez powodu nadęty pychą, z powodu zmysłowego swego sposobu myślenia,

Ga 6,12

19* nie trzyma się mocno Głowy - [to jest Tego], z którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rozrasta się Bożym wzrostem.

Ef 4,15-16

20 Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla „żywiołów świata”, to dlaczego - jak gdyby żyjąc [jeszcze] w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy:

Ga 4,3+

21 «Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj...!»

22 A przecież wszystko to dotyczy rzeczy [przeznaczonych] do zniszczenia przez spożycie - [owe przepisy] zgodnie z nakazami i naukami ludzkimi.

1Kor 6,13; 1Kor 8,8

23* Przepisy te mają pozór mądrości dzięki wymyślonemu kultowi, uniżaniu siebie i surowości - w odnoszeniu się do ciała, nie dzięki jakimś względom dla zadośćuczynienia ciału.

Iz 29,13; Mt 15,9Powrót do góry