Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Rozdział 3


Mimo obietnic Bożych

1* Na czym więc polega wyższość Żyda? I jaki pożytek z obrzezania?

2 Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże.

Rz 9,4-5

3 Bo i cóż? Jeśli niektórzy stali się niewierni, to czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga?

Ps 89,31-38; 2Tm 2,13

4 Żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane: Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą.

Ps 116,11 Ps 51,6

5* Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? - wyrażam się po ludzku.

Hi 34,12; Hi 34,17; Rz 1,18+

6 Żadną miarą! Bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat?

7* Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, to jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik?

Rz 9,19+

8* I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? - jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara.

Rz 6,1; Rz 6,15


Wszyscy są winni

9* Cóż więc? Czy mamy przewagę? Żadną miarą! Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że i Żydzi, i poganie są pod panowaniem grzechu,

Rz 11,32

10 jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,

Ps 14,1-3

11 nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga.

12 Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.

13 Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami,

Ps 5,10 Ps 140,4

14 ich usta pełne są przekleństwa i goryczy;

Ps 9,7

15 ich nogi szybkie do rozlewu krwi,

Iz 59,7-8

16 zagłada i nędza są na ich drogach,

17 droga pokoju jest im nie znana,

18 bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami.

Ps 36,2

19* A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga,

Ga 3,22

20* jako że dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo Żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.

Ps 143,2; Ga 2,16; Rz 7,7+


B. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA I WIARA

Objawienie sprawiedliwości Bożej

21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.

22 Jest to sprawiedliwość Boża [dostępna] przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy:

Rz 1,16+; Ga 2,16

23* wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,

24* a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.

25* Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się

1J 2,2; 1J 4,10 Dz 17,30

26* w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który [żyje] dzięki wierze w Jezusa.

Iz 53,11


Rola wiary

27* Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary.

Rz 2,17; Rz 4,2-3; Rz 5,2+; Rz 11,18; Ga 6,13-14; Ef 2,9

28 Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez Prawo.

29 Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan.

30 Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nieobrzezanego - dzięki wierze.

31* Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.Powrót do góry