Stary Testament

Księga Rodzaju

Księga Wyjścia

Księga Kapłańska

Księga Liczb

Księga Powt. Prawa

Księga Jozuego

Księga Sędziów

Księga Rut

1 Księga Samuela

2 Księga Samuela

1 Księga Królewska

2 Księga Królewska

1 Księga Kronik

2 Księga Kronik

Księga Ezdrasza

Księga Nehemiasza

Księga Tobiasza

Księga Judyty

Księga Estery

1 Księga Machabejska

2 Księga Machabejska

Księga Hioba

Księga Psalmów

Księga Przysłów

Księga Koheleta

Pieśń nad Pieśniami

Księga Mądrości

Mądrość Syracha

Księga Izajasza

Księga Jeremiasza

Lamentacje Jeremiasza

Księga Barucha

Księga Ezechiela

Księga Daniela

Księga Ozeasza

Księga Joela

Księga Amosa

Księga Abdiasza

Księga Jonasza

Księga Micheasza

Księga Nahuma

Księga Habakuka

Księga Sofoniasza

Księga Aggeusza

Księga Zachariasza

Księga Malachiasza


Nowy Testament

Ew. wg św. Mateusza

Ew. wg św. Marka

Ew. wg św. Łukasza

Ew. wg św. Jana

Dzieje Apostolskie

List do Rzymian

1 List do Koryntian

2 List do Koryntian

List do Galatów

List do Efezjan

List do Filipian

List do Kolosan

1 List do Tesaloniczan

2 List do Tesaloniczan

1 List do Tymoteusza

2 List do Tymoteusza

List do Tytusa

List do Filemona

List do Hebrajczyków

List św Jakuba Apostoła

1 List św Piotra Apostoła

2 List św Piotra Apostoła

1 List św. Jana Apostoła

2 List św. Jana Apostoła

3 List św. Jana Apostoła

List św. Judy Apostoła

Apokalipsa św. Jana